Stosujemy własne pliki cookies lub osób trzecich dla doskonalenia naszych usług poprzez analizę Państwa nawyków związanych z surfowaniem po Internecie. Jeżeli dalej będą Państwo surfować nie zmieniając konfiguracji uznamy, że zaakceptowali Państwo użycie plików cookies z naszej witryny. Mogą Państwo uzyskać więcej informacji lub dowiedzieć się jak zmienić konfigurację na naszej "Informacji prawnej".

AKCEPTUJĘ
Wyspy Kanaryjskie – Przestrzeń pełna życia

REGULAMIN KONKURSU „NAJLEPSZY KLIMAT NA ŚWIECIE" ORGANIZATOR: PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A.

 • PUNKT PIERWSZY.- Organizator konkursu, zasięg terytorialny i czasowy, uczestnicy.
 • PUNKT DRUGI.- Cel.
 • PUNKT TRZECI.- Nagrody.
 • PUNKT CZWARTY.- Zgłoszenie uczestnictwa.
 • PUNKT PIĄTY.- Reklamacje.
 • PUNKT SZÓSTY.- Publikacja nagrodzonych prac.
 • PUNKT SIÓDMY.- Zmiany dotyczące nagród.
 • PUNKT ÓSMY.- Wykorzystywanie wizerunku zwycięzców konkursu.
 • PUNKT DZIEWIĄTY.- Przeciwdziałanie nadużyciom.
 • PUNKT DZIESIĄTY.- Zwolnienie z odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie sieci.
 • PUNKT JEDENASTY.- Ochrona danych osobowych.
 • PUNKT DWUNASTY.- Prawa własności intelektualnej.
 • PUNKT TRZYNASTY.- Możliwość wprowadzenia zmian.
 • PUNKT CZTERNASTY.- Rejestracja Regulaminu.
 • PUNKT PIĘTNASTY.- Obowiązujące prawo i jurysdykcja. Kolizja praw.

REGULAMIN

PUNKT PIERWSZY.- Organizator konkursu, zasięg terytorialny i czasowy, uczestnicy.

Organizatorem konkursu „Najlepszy klimat na świecie” jest PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A. (dalej zwana PROMOTUR).

PROMOTUR jest podmiotem prawa publicznego podlegającym Viceconsejería de Turismo [Wydział Turystyki] Rządu Regionalnego Wysp Kanaryjskich. Przedmiot działalności PROMOTUR obejmuje badanie, promocję, rozwój, rozpowszechnianie i sprzedaż produktów i usług turystycznych oraz rozwój oferty turystycznej na Wyspach Kanaryjskich. Siedziba PROMOTUR mieści się przy ulicy Víctor Hugo, 60, 35006 Las Palmas de Gran Canaria (Hiszpania), numer identyfikacji podatkowej C.I.F. A35845593.

Agencja reklamowa DEC COMUNICACIÓN, S.A., wyłoniona w drodze przetargu publicznego ogłoszonego przez PROMOTUR, jest jednostką odpowiedzialną za zorganizowanie i przeprowadzenie niniejszego konkursu.

Konkurs obejmuje okres od 28 maja 2013 r. do 28 maja 2016 r., obie daty włącznie (okres promocyjny).

Mogą w nim uczestniczyć wszyscy zainteresowani internauci w wieku powyżej 18 lat, zamieszkujący legalnie w Hiszpanii, którzy połączą się z adresem url podstrony (microsite) www.najlepszyklimatnaswiecie.com, po spełnieniu warunków opisanych w punkcie czwartym i kolejnych.

W konkursie nie mogą uczestniczyć: pracownicy spółek PROMOTUR i DEC COMUNICACIÓN, S.A., członkowie ich rodzin (trzeciego lub niższego stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa), osoby prawne, osoby fizyczne zamieszkałe poza granicami Hiszpanii oraz osoby poniżej 18 roku życia.


PUNKT DRUGI.- Cel.

Celem niniejszego konkursu jest zachęcenie użytkowników do odwiedzin na microsite www.najlepszyklimatnaswiecie.com, odbierania komunikatów PROMOTUR, umieszczenia danych użytkownika w bazie danych PROMOTUR oraz nawiązywania kontaktów za pomocą ww. podstrony, na warunkach opisanych w punkcie jedenastym.


PUNKT TRZECI.- Nagrody.

W ramach niniejszego konkursu przyznawane są następujące nagrody:

 • Prawo do umieszczenia w galerii obrazów zdjęć uczestnika z podróży po Wyspach Kanaryjskich.
 • Udział zgłoszonych prac w wyborach „zdjęcia dnia”, organizowanych codziennie w okresie promocyjnym, o którym mowa w punkcie pierwszym.

PUNKT CZWARTY.- Zgłoszenie uczestnictwa.

Aby uczestniczyć w konkursie internauci spełniający warunki uczestnictwa opisane w punkcie pierwszym powinni w wyżej wspomnianym okresie promocyjnym zarejestrować się na microsite www.najlepszyklimatnaswiecie.com, wypełnić zamieszczony tam formularz, podając swoje dane osobowe (imię, nazwisko, pełny adres, telefon i adres mailowy do kontaktów) i zaakceptować zasady i regulamin konkursu oraz politykę ochrony danych osobowych.

Po wypełnieniu formularza i zakończeniu procesu rejestracji, uczestnik ma prawo do załadowania na microsite wybranego przez siebie zdjęcia własnego autorstwa z podróży na Wyspy Kanaryjskie.

Załadowane w ten sposób zdjęcia zostaną włączone do galerii obrazów publikowanej w tej sekcji, będą też mogły być umieszczane w oficjalnych profilach PROMOTUR w serwisach społecznościowych.

Fotografie muszą spełniać następujące parametry techniczne:

 • Maksymalny rozmiar: 20 megabajtów,
 • Dopuszczalne formaty: jpg, jpeg, gif i png.

W czasie trwania konkursu Jury złożone z przedstawicieli PROMOTUR i Agencji Reklamowej DEC COMUNICACIÓN, S.A. ocenia codziennie przesłane przez uczestników zdjęcia i wybiera spośród nich jedno (1) „zdjęcie dnia”.

Zdjęcia wysyłane na konkurs muszą być własnego autorstwa. PROMOTUR nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia prawa własności intelektualnej/przemysłowej, prawa do czci, prywatności i życia rodzinnego, własnego wizerunku oraz innych praw.

W razie potrzeby Jury może w imieniu PROMOTUR odrzucić lub wykluczyć z konkursu prace niezgodne z niniejszym Regulaminem lub te, które według jurorów naruszają godność człowieka oraz prawa i wartości konstytucyjne, przede wszystkim w odniesieniu do dzieci, młodzieży i kobiet.

Uczestnictwo w niniejszym konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestnika jego regulaminu oraz decyzji podejmowanych przez Jury i/lub przez PROMOTUR we wszelkich sprawach związanych z konkursem.


PUNKT PIĄTY.- Reklamacje.

Termin złożenia reklamacji z tytułu niezgodności lub nieprawidłowości związanych z niniejszym konkursem wygasa po upływie trzech (3) miesięcy od daty zakończenia okresu promocyjnego.


PUNKT SZÓSTY.- Publikacja nagrodzonych prac.

PROMOTUR opublikuje zdjęcia nadesłane przez uczestników w galerii obrazów na ww. microsite. Ponadto, przez cały czas trwania konkursu PROMOTUR będzie codziennie publikował „zdjęcie dnia”, odpowiednio wyróżnione na powołanej microsite.


PUNKT SIÓDMY.- Zmiany dotyczące nagród.

Nagrody przyznawane w ramach niniejszego konkursu nie podlegają w żadnym przypadku zmianie, modyfikacji, przeliczeniu na kwotę pieniężną ani przeniesieniu na osoby trzecie na wniosek zwycięzcy/zwycięzców.


PUNKT ÓSMY.- Wykorzystywanie wizerunku zwycięzców konkursu.

Zwycięzcy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystywanie przez PROMOTUR ich imienia, nazwiska oraz zdjęcia/zdjęć w materiałach reklamowych lub redakcyjnych, przeznaczonych do celów promowania Wysp Kanaryjskich, we wszelkich mediach, na zasadach opisanych poniżej w punkcie jedenastym i dwunastym, przy czym zwycięzcom nie przysługuje z tego tytułu prawo do wynagrodzenia lub innych korzyści. PROMOTUR może w razie potrzeby zażądać udzielenia niniejszej zgody na piśmie.


PUNKT DZIEWIĄTY.- Przeciwdziałanie nadużyciom.

W przypadku stwierdzenia przez PROMOTUR i/lub DEC COMUNICACIÓN, S.A. jakichkolwiek nieprawidłowości lub powzięcia podejrzenia, że dany uczestnik uniemożliwia prawidłowy przebieg konkursu, poprzez wprowadzanie nieuprawnionych zmian na liście uczestników lub zakłócanie przebiegu konkursu za pomocą jakichkolwiek środków technicznych lub informatycznych, mających na celu sfałszowanie danych, organizatorzy mogą podjąć jednostronną decyzję o wykluczeniu takiego uczestnika.

PROMOTUR dysponuje narzędziami niezbędnymi do wykrycia wszelkich możliwych nadużyć, nieprawidłowości oraz działań umyślnych, mających na celu zakłócenie przebiegu konkursu i zdobycie nagrody w sposób nieuprawniony. W związku z powyższym, PROMOTUR zastrzega sobie prawo do wykluczenia tych uczestników konkursu, co do których istnieją dowody lub podejrzenia podejmowania wyżej opisanych działań nieuprawnionych, bez konieczności powiadomienia uczestnika o tym fakcie.


PUNKT DZIESIĄTY.- Zwolnienie z odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie sieci.

PROMOTUR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie sieci internetowej lub zakłócenia w przekazie danych, uniemożliwiające prawidłowy przebieg konkursu, zaistniałe z przyczyn niezależnych od PROMOTUR, szczególnie wskutek działań zewnętrznych podjętych w złej wierze.


PUNKT JEDENASTY.- Ochrona danych osobowych.

Uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnienie ich imienia i nazwiska, w formie i na zasadach, jakie PROMOTUR uzna za stosowne, w celu ogłoszenia wyników konkursu.

Ponadto, w myśl postanowień Ustawy 15/1999 o ochronie danych osobowych, z 13 grudnia, wszelkie dane udostępnione przez uczestników zostaną włączone do informatycznej bazy danych, za którą odpowiedzialność ponosi PROMOTUR, i która będzie wykorzystywana do przeprowadzenia działań promocyjnych, wysyłkę materiałów reklamowych oraz promowanie imprez organizowanych na Wyspach Kanaryjskich.

Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim.

W celu skorzystania z prawa dostępu do danych, wprowadzenia poprawek, usunięcia danych lub zgłoszenia sprzeciwu należy zgłosić się do siedziby PROMOTUR Turismo Canarias, adres: C/ Víctor Hugo, 60 Bajo. 35006. Las Palmas de Gran Canaria, lub wysłać wiadomość na adres e-mail webturismolopd@turismodecanarias.com.


PUNKT DWUNASTY.- Prawa własności intelektualnej.

Zwycięzcy i pozostali uczestnicy konkursu zapewniają, że posiadają prawa autorskie, prawa własności przemysłowej i/lub intelektualnej, wyraźną zgodę lub inne prawa do nadesłanych materiałów i przenoszą na PROMOTUR –na zasadzie wyłączności i bez prawa do wynagrodzenia z tego tytułu– majątkowe prawa autorskie do powołanych prac, upoważniając PROMOTUR do wykorzystywania ich we wszelkich materiałach mających na celu promocję Wysp Kanaryjskich, objętą przedmiotem działalności PROMOTUR. Materiały te mogą być wykorzystywane we wszelkich mediach, na całym świecie, łącznie z Internetem, oficjalnymi profilami PROMOTUR w serwisach społecznościowych oraz telewizją, bez żadnych ograniczeń czasowych ani terytorialnych.

PROMOTUR nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez uczestników prawa własności intelektualnej, przemysłowej lub prawa do wizerunku; nie ponosi też odpowiedzialności wynikającej z nieprzestrzegania lub nienależytego przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu przez osoby uczestniczące w losowaniu.

Wszelkie prawa do materiałów związanych z konkursem są własnością PROMOTUR.


PUNKT TRZYNASTY.- Możliwość wprowadzenia zmian.

PROMOTUR zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszej promocji w dowolnym momencie, łącznie z odwołaniem promocji przed upływem przewidzianego terminu, o ile zaistnieją okoliczności usprawiedliwiające taką decyzję. PROMOTUR zobowiązuje się jednocześnie do ogłoszenia nowego regulaminu, warunków promocji lub decyzji o jej ostatecznym odwołaniu z wystarczającym wyprzedzeniem oraz przy pomocy odpowiednich środków informacyjnych.


PUNKT CZTERNASTY.- Rejestracja Regulaminu.

Regulamin niniejszego konkursu został poświadczony przez notariusza, pana Carlos del Moral Carro, zrzeszonego w Izbie Notarialnej Madrytu, z siedzibą w kancelarii przy ulicy Serrano, nº 38, 2ª Plta., 28001-Madryt, a następnie zarejestrowany w elektronicznym archiwum regulaminów konkursów ABACO, prowadzonym przez Consejo General del Notariado [Krajowa Rada Notarialna]. Tekst Regulaminu jest powszechnie dostępny na stronach internetowych: www.notariado.org/liferay/web/notariado/e-notario oraz www.najlepszyklimatnaswiecie.com


PUNKT PIĘTNASTY.- Obowiązujące prawo i jurysdykcja. Kolizja praw.

Interpretacja i przestrzeganie niniejszego Regulaminu podlega przepisom prawa hiszpańskiego. Na wypadek kolizji praw, Strony rezygnują z jakichkolwiek innych przepisów mogących potencjalnie mieć zastosowanie. W celu rozstrzygnięcia wszelkich sporów wynikających z zastosowania lub interpretacji niniejszej umowy, Strony poddają się jurysdykcji sądów i trybunałów w Las Palmas de Gran Canaria.

W opinii
eksperta
„Zimy na Wyspach Kanaryjskich nie mają nic wspólnego z pozostałą częścią Europy ani z Półwyspem Iberyjskim, ponieważ podczas gdy w wielu miejscach Europy mają temperatury poniżej zera, na Wyspach Kanaryjskich korzysta się ze słońca, temperatur sięgających blisko 25ºC i ze środowiska godnego pozazdroszczenia."

Mario Picazo Meteorolog i „człowiek od pogody"


4.800 godz. światła w ciągu roku